Kollektiv villfarelse

Vad händer när någon i en grupp påstår något som inte är sant, och de övriga i gruppen sväljer allt med hull och hår som om det vore en absolut sanning -utan att varken tänka efter själv, eller kolla upp fakta? Vad blir följden när gruppen beter sej som en flock papegojor som sen härmar de villfarelser de själva hört, och sprider dem vidare som självklara sanningar? Kollektiv villfarelse, om du frågar mej.

Av erfarenhet vet de flesta som läser denna blogg vilka typer av människor som är minst intresserade av sanning och transparens. Det blir ju så himla svårt att ha makt över andra människor om alla kör med öppna kort, för då blir det knepigt att vända folk emot varandra -och vissa personer har ju onekligen ett större maktbehov än andra. Inte undra på att det uppstår irritation i gruppen ifall någon har fräckheten att genomskåda och peka ut lögner och osanningar. Det är då som vissa blir väldigt högljudda i sin iver att täcka upp tidigare lögner med nya villfarelser, i hopp om att ingen ska se var roten till det onda har sitt fäste.

Intressant, underhållande & givande

Det som jag själv finner mest intressant i situationer som dessa är att notera vilka personer som köper all villfarelse rakt av, och vilka personer som besitter en sund förmåga till reflektion och sanningssökande, och framförallt var det finns sunt förnuft och urskiljningsförmåga. I lägen som dessa visar folk sina rätta färger, och det är ett gyllene tillfälle att avgöra vem som inte ska ha tillgång till ens tid eller energi framöver. Överhuvudtaget. Och detta enbart genom att iaktta. Oslagbart.

Det som jag finner mest underhållande i stunder som dessa är att bevittna ivriga bortförklaringar, och det av den enkla orsaken att det i dylika nya hopkok serveras en hel del nya lögner som är tänkta att täcka över de gamla, men vad de egentligen gör är att vara så motsägelsefulla att de pekar ut falskheten tydligare än någonsin. Inte sällan svart på vitt, som ett evigt bevismaterial på struntprat.

Det som jag finner mest givande i sammanhang som dessa är all skrivinspiration som bara ramlar i famnen på mej. Tänk, ett helt nytt maffigt kapitel till min bok. Inte ens i min vildaste fantasi hade jag kunnat hitta på alla dessa tokigheter, och nu är det bara att berätta rakt upp och ner, ofiltrerat. Tack! Tack också till mina bästa hjärteväninnor för all kärlek & humor. Jag älskar er!

Det är inte bara osmakligt att påstå åt en kattägare att hennes katter får skjutas om de okopplade lägger sina tassar utanför tomtgränsen, utan även ett tydligt tecken på bristande omdöme & obefintligt folkvett.

Annika
Katten på bilden har allt med blogginlägget att göra.

Hur blir du av med kollektiv villfarelse?

Hur du blir varse kollektiv villfarelse i ditt liv, och hur du enklast blir av med den beror ju i viss mån på vilken typ av villfarelse du tror på. Men ifall du hör till sekten som påstår att tamkatter i Finland får skjutas utanför kattägarens egen gårdsplan/tomtgräns så gör du klokast i att göra dej av med de fantasierna på FINLEX.FI ifall du inte vill göra dej till offentligt åtlöje för att du skamlöst & högljutt sprider villfarelser. Om det brister såpass rejält i din läs- & hörförståelseförmåga att du ännu därefter hyser vanföreställningar om att det är lagligt att fånga in grannens katt med t.ex en minkfälla eller lägga ut råttgift så torde du komma på andra tankar senast den dag när lagens långa arm ställer dej inför rätta.

Vad säger lagen?

När det gäller våra älskade husdjur så säger lagen olika saker om hundar och katter. I Finland har vi flera olika lagar som vi måste förhålla oss till när det gäller djur, och varken kommuner eller städer har rätt att införa strängare regler än vad som står skrivet i ordningslagen. Jaktlagen är tydlig när det gäller koppling av hundar utanför tätort, och om katter sägs det att man inte får sätta ut dem i naturen och överge dem. Det finns även tydliga lagtexter på hur man särskiljer vilda/förvildade katter från tamkatter på rymmen, något alla jägare med vapenlicens borde ha koll på. Självklart finns även lagar stiftade för att skydda djur mot onödigt lidande, och där blir det väldigt tydligt att man inte kan ha samma bestämmelser för olika djurarter. Vi kan också vara ganska säkra på att lagen säger sitt när det kommer till skjutvapen på områden där människor vistas, även om jag inte tar upp det här, eller hur?

Strafflagen kan man med fördel bekanta sej med extra noga ifall man tror sej ha rätten att hota medmänniskor som vägrar begå lagbrott mot sina egna djur. Eller om man känner sej som en ViktigPetter eller FiffigFia ifall man lyckas uppvigla en tredje part att lägga ut fällor för att fånga in grannens katt.

Nedan följer utdrag från finlex.fi och sedan slutligen några citat från Kennelförbundet och lawline.se tillsammans med mina egna tankar.

Ordningslagen:

Ordningslag 4 kap Djur

14§ Hunddisciplin 

För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall innehavaren av en hund 

 1. hålla hunden kopplad inom tätorter.
 2. se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra liknande löpbanor, okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet. (19.12.2003/1195)
 3. se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller inte hundar i statens ägo som används vid tjänsteutövning, hundar som i bevakningsuppgifter används av väktare, skolade räddningshundar som utför serviceuppgifter, rörelsehandikappades assistenshundar eller synskadades ledarhundar.Vad som bestäms i 1 mom. 1 punkten gäller inte en sluten gård, en träningsplats för hundar eller ett särskilt anvisat inhägnat rastområde. Också på nämnda områden skall hunden dock övervakas av sin ägare eller innehavare. Vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten gäller även katter. Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller även hästar samt i tillämpliga delar andra husdjur eller sällskapsdjur.

Jaktlagen:

Jaktlag 1 kap

5§ Vilt och icke fredade djur Bestämmelserna om icke fredade djur tillämpas på en förvildad katt.

Jaktlag 7 kap Fångst och dödande av icke fredat djur 

48§ Rätt att fånga och döda ett icke fredat djur Den som äger eller innehar ett område har rätt att fånga eller döda icke fredat djur som befinner sig på hans område. Denna rätt har ägaren eller innehavaren även när jakträtten på området har överlåtits till någon annan genom ett avtal om jaktarrende.

Jaktlag 8 kap Tillsyn över hundar

51§ Skyldighet att hålla hundar kopplade 1.3-19.8 ska hundar som är utomhus hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas.

53§ Hundar på annans område Utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd får en hund inte hållas okopplad på någon annans område.

75§ Brott mot bestämmelserna i jaktlagen Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

6. olovligen håller hund okopplad i strid med förbuden i 51-53§ eller 

7. sätter ut eller överger en katt med 85§ 

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna i jaktlagen dömas till böter.

85§ Omsorg om katter

Det är förbjudet att utsätta och överge katter som tagits som husdjur.

Djurskyddslagen:

Djurskyddslagen (4.4.1996/247)

1§ Lagens syfte Syftet med denna lag är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga.Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. 

Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby:

Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby (8.7.2010/674) Denna förordning förblir i kraft. Se L 693/2023 119§ 

4 kap Hundar

9§ Allmänna krav

10§ Koppling av hund

Hundar får annat än tillfälligt hållas kopplade utomhus på en särskild plats bara i omedelbar närhet av en byggnad som är bebodd. Hundar som är yngre än ett år får endast tillfälligt hållas kopplade ute på en särskild plats.

Inomhus får hundar inte hållas kopplade annat än tillfälligt och kortvarigt och av giltig orsak.

5 kap Katter

15§ Allmänna krav på förvaringsutrymmet

16§ Särskilda krav på förvaringsutrymmet

17§ Katt som hålls kopplad på särskild plats En katt får inte hållas kopplad annat än tillfälligt och kortvarigt. Då ska katten stå under ständig tillsyn.

Lag om djurvälfärd:

Lag om djurvälfärd 693/2023 (Helsingfors 23 mars 2023)

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap Allmänna bestämelser

1§ Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja djurvälfärden och på bästa möjliga sätt skydda djur mot men för deras välfärd. Lagen syftar också till att öka respekten för djur och främja god behandling av djur.

2§ Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på alla djur.

3§ Verkställighet av Europeiska unionens lagstiftning samt konventioner Denna lag innehåller bestämmelser om verkställigheten av följande EU-rättsakter som gäller djurvälfärd och av rättsakter som utfärdats med stöd av dem, till den del som det inte föreskrivs om verkställigheten av dem i någon annan lag. I lagen föreskrivs det dessutom om verkställigheten av följande EU-rättsakter samt om verkställigheten av avtal som är bindande för Finland eller Europeiska unionen till den del det inte föreskrivs om verkställigheten av dem i någon annan lag. 

10) Den europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur (FördrS 49/1992)

5§ Definitioner

1) djurvälfärd ett djurs upplevelse av sitt eget fysiska och mentala tillstånd. 

4) djurägare en fysisk eller juridisk person som äger ett djur.

7) viltdjur ett sådant i naturen levande djur som tillhör en vild djurart och som är fött i naturen eller som fötts upp för att frisläppas i naturen, dock inte ett djur som har rymt från människans vård och som kan särskiljas från djur som är födda i naturen.

11) djurhållningsplats en box eller ett bås, en bur, en bassäng, en inhägnad, en bostad, en ladugård eller ett stall eller en kombination av dessa samt andra utrymmen, lokaler eller avgränsande områden där man håller djur antingen permanent eller tillfälligt.

12) permanent djurhållningsplats den djurhållningsplats där djuret tillbringar största delen av sin tid.

2 kap Allmänna principer och ansvar för djur

6§ Allmänna principer Djur ska behandlas väl och med respekt. Ett djur får inte tillfogas onödig smärta eller onödigt lidande och djurets välfärd får inte äventyras i onödan. Djur som hålls av människan får inte lämnas utan skötsel eller överges.

11§ Ansvar för djurvälfärd i vissa fall Ett barn som är yngre än 16 år får inte ensamt ansvara för ett djurs välfärd. Föräldrar eller andra vårdnadshavare till eller andra personer som har uppsikt över ett barn som inte har fyllt 15 år är skyldiga att se till att barnet inte behandlar djur på ett sätt som strider mot 13§

13§ Förbjuden behandling Ett djur får inte behandlas eller dresseras hårdhänt eller på något annat sätt som orsakar djuret onödig smärta eller onödigt lidande. Djuret får inte bindas eller tjudras på ett sätt som orsakar onödig smärta eller onödigt lidande.

14 kap Straffbestämmelser

108§ Straffbestämmelser i strafflagen Bestämmelser om straff för djurskyddsbrott finns i 17 kap. 14, 14 a och 15§ i strafflagen.

109§ Djurskyddsförseelse Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet…. (1-12)

ska, om inte gärningen utgör brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för djurskyddsförseelse dömas till böter.

För djurskyddsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

… (1-30) 

111§ Förverkandepåföljd

Bestämmelser om förverkandepåföljder som har samband med djurskyddsbrott finns i 17 kap. 23 a § i strafflagen.

Lag om ändring av 17 kap 14 och 23§ i strafflagen:

Lag om ändring av 17 kap 14 och 23§ i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap 14§ och 23§ 1 mom. sådana de lyder, 14§ i lag 585/2013 och 23§ 1 mom i lag 14/2011, som följer: 

17 kap Om brott mot allmän ordning

14§ 

Djurskyddsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, bristfällig skötsel eller bristfällig utfordring eller annars i strid med

1) lagen om djurvälfärd (693/2023) eller en bestämmelse om utfärdats med stöd av den,

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024 / Helsingfors 23 mars 2023

Strafflag:

Strafflag 19.12.1889/39 5 Kap Om försök och medverkan till brott (13.6.2003/515)

3§ Medgärningsmannaskap Om två eller flera gemensamt har begått ett uppsåtligt brott, bestraffas var och en som gärningsman.

5§ Anstiftan Den som uppsåtligen förmår någon till ett uppsåtligt brott eller ett straffbart försök till brottet i fråga döms för anstiftan till brott såsom gärningsman.

6§ Medhjälp Den som före eller under ett uppsåtligt brott med råd, dåd, eller på annat sätt uppsåtligen hjälper någon att begå brottet eller ett straffbart försök till det, döms för medhjälp till brott enligt samma lagrum som gärningsmannen. När straffet bestäms tillämpas dock 6 kap. 8§ 1 mom. 3 punkten samt 2 och 4 mom. Anstiftan till straffbar medhjälp bestraffas som medhjälp.

Läs gärna lagtexterna om djuren i sin helhet på finlex.fi

Citat från kenneliliitto.fi (kennelförbundet i Finland)

“Hundar ska hållas kopplade utanför tätorter under tiden 1.3-19.8. 

I Jaktlagen regleras bland annat om skyldigheten att hålla hundar kopplade, hundprov, hundträning samt omhändertagande av hundar. 
Enligt jaktlagens 51§ ska en hund som rastas hållas kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas 1.3-19.8. Hunden kan hållas lös endast på ett inhägnat område: gårdsplan, trädgård eller ett område som är avsett för hundar. En hund kan hållas lös utanför tätorter under tiden 20.8-28.2 med markägarens eller jakthavarens tillstånd, se jaktlagen 53§.”
 
 
Några rader från lawline.se (Sverige, som liksom Finland tillhör EU)
“Enligt ett avgörande från domstolen, Miljödomstolen mål nr M-398-00, är det accepterat att katter ska ha möjligheten att röra sej fritt utomhus. Vidare är det accepterat att katter vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter.”
 
“I lag om tillsyn över hundar och katter tillskrivs hund- och kattägare ett allmänt tillsynsansvar över sina djur. Dessa ska skötas och hållas under tillsyn på ett sådant sätt som krävs för att förebygga skador eller andra olägenheter på människor, djur eller egendom. Lagen föreskriver ett strängt skadeståndsansvar för hundar, men inte för katter. Om kattens ägare varit vårdslös i sin tillsyn över katten kan han eller hon bli ersättningsskyldig för skada katten orsakat.”
 
“En katt anses lös egendom. Om grannen skadar din katt med uppsåt kan denne bli skadeståndsskyldig enligt SkL. 2 kap 1§, och om grannen stänger in din katt med uppsåt att behålla honom, kan grannen göra sej skyldig till stöld. BrB 1§. Om grannen stänger in din katt utan uppsåt att behålla honom kan grannen göra sej skyldig till egenmäktigt förfarande BrB 8 kap 8§.”

Avslutningsvis

 
Det finns några enkla lösningar ifall man har obehag av att katter vistas på ens tomt/fastighet/egendom:
 • Det finns preparat att köpa i handeln vars doft håller katter på avstånd.
 • Det finns “kattskrämmor” som avger en signal som skrämmer bort katter men inte uppfattas av det mänskliga örat.
 • Stampa med foten, eller stänk lite vatten mot katten om den kommer in på din tomt, så den lär sej vilka ställen och personer som bör undvikas. Tänk på att aldrig använda högtryckstvätt då dessa kan orsaka allvarliga skador på katten. Om katten skadas så har du gjort dej skyldig till djurskyddsbrott.
 • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att de får katthår på sej.
 • Förse sandlådor med lock.
 • Förse dörrar och fönster, om du önskar hålla dem öppna, med nät.
 • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda grönsaker.
 • Stäng dörren när du är säker på att ingen katt är inne. 
 
Några saker att tänka på:
 • Steriliserade/Kastrerade katter kan inte likställas med icke opererade hankatter när det gäller att märka revir med oönskade fräna lukter. Steriliserade honkatter sysslar inte med sånt. Lika lite bidrar de till oönskade/övergivna kattungar födda ute i naturen.
 • Katterna håller bort skadedjur som annars lever gott på alla de smulor som faller till marken när man äter ute på sin tomt. De är effektiva när det gäller den typen av renhållning, vilket många har förstått och visat tacksamhet för då katterna välkomnats som uppskattade gäster.
 • Det är ett litet fåtal som motsätter sej att katter ska få röra sej fritt, ett litet fåtal som dessvärre för väldigt mycket oväsen. Man bör fråga sej vad den egentliga orsaken är, för det handlar nog knappast om katterna i sej. Är det bara mina katter som viceordförande menar att får skjutas utanför den egna tomtgränsen, eller gäller samma lagstridiga påhitt för alla husdjur? Vill vi ha en djungellag?
 • Ett stort tack till alla som tagit kontakt på olika sätt och uttryckt er uppskattning och kärlek för katter, ormar & hundar, och som insett att vi alla måste följa lag och rätt när det kommer till våra djur.
 

“Det måste ju vina av luft i tomrummet mellan öronen om man kläcker ur sej påståenden om att någons familjemedlemmar får skjutas.”

Susanne Broända

Om någon blåljuger helt skamlöst om sånt som enkelt kan kollas upp, vad är då oddsen för att personen håller sej till sanningen i övriga sammanhang?

Tja, det är väl något som är väl värt att kontemplera över i försommargrönskan, i en tid då skriftliga avtal undanhålls de som det faktiskt berör…? Vissa går så långt att de undanhåller information om ett informationsmöte. Klassisk härskarteknik. Andra går ännu längre och gör allt i sin makt för att avstyra ett transparent informationsmöte helt och hållet. Varför?

Vad man än kommer fram till så kan vi väl åtminstone enas om en sak, och det är att när nån söker upp en för att hytta med ett krokigt lillfinger i ansiktet på en så är det allt annat än förtroendeskapande, oavsett vilken titel hen väljer att presentera sej med när hen oinbjuden klampar in på ens tomt. Går det månne under hemfridsbrott, olaga hot eller trakasserier? Vilket som, härmed undanber jag mej alla typer av dylika dumheter framöver.

Fridens liljor <3

/Annika

Dela gärna! <3

Ärligt talat

Hipp hipp hurraaa, för bloggen idaaa!!

Aldrig trodde jag att så många skulle känna sej så hotade av min blogg, då när jag startade den för tre år sedan. Det stacks käppar i hjulen på alla möjliga och omöjliga sätt -vilket ledde till att jag vid upprepade tillfällen tvingades skjuta upp premiären. Idag känns det naturligtvis riktigt fint att fira födelsedag 11.11 istället för på sensommaren när jag annars har många kalas att gå på.

En av orsakerna till att jag bestämde mej för att börja blogga om narcissism var det faktum att jag var så innerligt trött på det stalkande som en gränslös varelse jag levt med tidigare sysslade med. Trots att han genast “stadgat sej” efter min sorti så var han som besatt av att (i smyg) ha kontroll över mej. Eftersom det huvudsakliga stalkandet förekom elektroniskt, där han försökte övervaka varje kommunikation jag hade över nätet och med avlyssnade telefonsamtal, så tänkte jag att jag kan lika bra lufta mina funderingar offentligt. Kanske inte så subtilt, men ett långfinger åt rätt håll. På den tiden var nämligen min största utmaning att skriva på min bok, utan att “någon” skulle kunna komma åt innehållet och förstöra det. Det är fortfarande en utmaning i sej, men inte längre min största. 😉

Ja, det var väldigt mycket text här när bloggen var ung, samtidigt som jag duckade för nya -korkade- försök att tysta mej. En av planerna var att tända eld på tidningspapper ute i trapphuset, utanför min dörr, för att sedan ge mej en smäll i skallen med något riktigt hårt när jag skulle gå ut i trapphuset för att se varifrån röklukten kom. Vid ett annat tillfälle satt någon påtänd i sin bil, i timtal, och bara väntade på chansen att kunna köra över mej med full fart om jag syntes utomhus. Jag har också blivit stalkad rent fysiskt på stan, av den som anlitats av någon annan för att tysta mej. Heliga enfald. Eller som polisen uttryckte det: Det är inte den skarpaste kniven i besticklådan, så du lär ska klara dej. Och ja, här är jag fortfarande, även om det skrivits väldigt lite det senaste året (eller ännu längre).

Varför har jag då varit så tyst?

Orsaken att det varit så tyst här har inget att göra med att jag skulle ha varit rädd för att yttra mej, eller att jag inte skulle ha haft material att skriva om. Tvärtom. Om vi säger som så, så har de senaste två åren bjudit mej på livserfarenheter som “toppar” allt jag tidigare erfarit. Jag försöker hålla mina löften så gott jag kan, och redan innan bloggen såg dagens ljus så hade jag på begäran lovat att inte blogga om en viss person. Jag gör mitt bästa för att hålla det löftet -för vad är annars mitt ord värt?

Jag har funderat till och från om jag ska berätta om den största orsaken till min tystnad eller inte. När man har en blogg som avslöjar fler fiender än man visste att man hade så vill man kanske inte visa sin sårbarhet offentligt, utan behåller rustningen på. Men rubriken på dagens inlägg har inte lämnat mej ifred, den har pockat på min uppmärksamhet i många dagar och krävt att få vara med på födelsedagskalaset. Då blev det så. Ärligt talat.

Jag har haft utmaningar med min fysiska hälsa en längre tid, Den som är välbekant med ett holistiskt synsätt så vet ju att allt hör ihop. Vårt känsloliv är ju starkt kopplat till våra fysiska krämpor, och jag känner att jag inte har någon lust att blotta mej så fullständigt med tanke på det fruktansvärda motstånd och illvilja jag mött/möter när jag talar min sanning.

Jag har varit sjukskriven väldigt länge, men hoppas innerligt att kunna börja jobba snart. Det finns så mycket vilja, så mycket kreativitet som vill komma till uttryck och manifesteras.

Valfrihet. Min kropp, mitt beslut.

Tacksamhet är viktigt, och jag är så tacksam för min fina, lyhörda kontaktperson inom sjukvården, och för läkaren som är full av förståelse. Jag blir tårögd när jag tänker på dem, för inte en gång har de försökt övertala mej till undersökningar eller behandlingar som jag tackat nej till. Jag har ganska bra koll på vad det är som inte stämmer i min kropp, men eftersom jag via patientföreningar läst på vilka behandlingsmetoder som erbjuds av skolmedicinen så har jag tackat nej till att ens påbörja den vägen. Att bli bemött med respekt när det gäller ens egen kropp är oerhört viktigt för mej. Självklart tycker jag att skolmedicinen har sin plats, och att de utför ett livsviktigt arbete, absolut! Men man måste få välja själv när det kommer till ens egen kropp. Allt annat är övergrepp. Hur andra väljer är deras ensak, det blandar jag mej inte i. Valfrihet. <3

År 2020 har ju verkligen varit något… uhum… extra? ;)) För mej har det ändå inte gjort så jättestor skillnad eftersom jag länge varit alldeles för trött för att orka umgås desto mer. Redan i fjol var jag ju mest bara hemma med mina katter och ormen Zack. Men trots att hälsan har varit som den har varit, och trots knivar i ryggen av de jag älskar så känner jag mej så otroligt lyckligt lottad över den harmoni jag känner största delen av tiden. Visst har jag stunder när sorgen över de som jag har mist kommer upp till ytan. Jag tillåter det som en naturlig del av livet och gråter tills jag gråtit klart. Jag njuter av min ensamhet, för jag ser den som frihet. Den dagen jag inleder ett förhållande med någon så är det för att det är någon som tillför positiva upplevelser till livet, inte för att jag inte kan vara ensam.

Hur gör man år 2020??

Men hey, HUR träffar man ens någon nuförtiden när världen ser ut som den gör? Jag vet att det är många som ställt sej den frågan runt om i världen, nu mer än någonsin. Jag funderade ett tag på att lägga in en kontaktannons i Vasabladet, men tänkte att det kunde ju upplevas som provocerande eftersom Vasa var utnämnd till plandemic-huvudstad just då. Å andra sidan räcker det ju nu med att man andas fritt för att provocera diverse godhetsknarkare och åsiktspoliser, så det är väl redan kört för min del ändå…? :)) Men visst. Det vore trevligt med en romantisk middag på restaurang ibland, med en manlig ryggrad som sällskap. 😀

Annars så har jag de bästa vänner jag kan önska mej så jag känner mej sällan ensam fastän det stormar där ute ibland. De som står vid min sida idag går inte av för hackor. Ingen nämnd och ingen glömd. Tack för allt vad ni är! Jag älskar er nästan lika mycket som jag älskar mina husdjur. ;)) <3

Men det viktigaste av allt är nog att jag jobbat så pass mycket med mitt eget inre att jag inte längre söker efter kärlek på helt fel ställen. Kärleken finns numera inom mej själv, och därmed kan ingen ta vare sej den eller lyckan ifrån mej. Jag är fortfarande Lyckligare Nu än jag någonsin varit i något av mina tidigare förhållanden. Ibland önskar jag dock att jag hade någon som skulle rensa vattenlåset när lavoaren i badrummet är stockad, eller någon som enkelt kunde styra upp eländet när tekniken strular då jag försöker spela in en videohälsning till bloggen. *djuuup suck* Det är väl ändå inte för mycket begärt? Eller är det??

Grönvik 2020. Foto: Susanne Broända.

Nu när vi har avklarat det här med att ärligt berätta hur det är fatt -utan att bryta tidigare tystnadslöften- så kan vi väl övergå till själva firandet av denna treåring. De nya bilderna och logon som dykt upp här på hemsidan/bloggen är skapade av min fina vän Susanne Broända, en av de mest kreativa människor jag någonsin träffat. Hoppas ni gillar dem, det gör nämligen jag!

Kalas

Jag tänkte ställa till med ett lite annorlunda födelsedagskalas dagen till ära. Det är nämligen så att jag har en liten överraskning till er, samtidigt som jag själv blir extra ompysslad med hembesök av en härlig homeopat just idag. Inte bara ska jag få konsultation och uppföljning på min behandling, utan hon ska också ge mej akupunktur. Det ska bli sååå skönt. Återstår att se om katterna låter nålarna vara ifred när jag ligger här som en nåldyna. ;))

Ursprungsplanen för födelsedagsfirandet var att erbjuda alla mina läsare ett webinar tillsammans med min fina vän Monica Fagernäs Heselius men tyvärr är det något som vi måste lägga på framtiden.

Jag hoppas att ni istället vill vara med och fira tillsammans med mej genom att ta del av min överraskning till er, som borde hittas HÄR: 11.11.2020

Klicka på länken 11.11.2020 ☝🏼 Där finns nämligen 3 st gåvor att hämta. Varsågoda!

Jag önskar er alla en riktigt fin fortsättning på hösten, och en extra varm kram till dej som har det riktigt jobbigt just nu. Du är värdefull! <3

Dela gärna!

Spännande tider vi lever i…!

Oj oj oj så mycket spännande som händer just nu. Jag har länge varit i färd med att skriva ett blogginlägg, men allt som oftast så har jag istället dykt ner i nya djupa kaninhål i jakt på sanningen. Det är nämligen väldigt mycket som kommer upp till ytan nu, bara man vågar lyfta blicken från den propagandamaskin som hjärntvättat oss i generationer. Inte alla kommer att vilja se, och det ska för all del respekteras. I den bästa av världar borde alla få välja för sin egen del vad man tar del av, eller hur?

Solnedgång i Fäboda, fotat med mobilen minuter efter ett ljuvligt kvällsdopp i juni.

Oavsett var man står i olika frågor år 2020, så hoppas jag att vi ändå alla kunde enas om att värna om vår yttrandefrihet. Att alla som vill ska få komma till tals. Att vi alla skulle få bilda oss vår egen uppfattning om vad som är bäst för oss, efter att vi fått ta del av en mångfald av information. Det är väldigt beklämmande att alla de läkare som nu träder fram runt om i världen och berättar om hur enkelt de botar sina patienter med en billig, välbeprövad medicin, censureras stenhårt.* Detta samtidigt som skrämselporren basuneras ut 24/7…? Fråga dej vem som vinner på att folk går omkring och är livrädda för varandra och börjar syssla med angiveri om någon vågar tänka själv och ifrågasätta vad som egentligen pågår. Ställ frågor, och sök svaren själv, utanför hjärntvättningsboxen. Kanske blir du förvånad, kanske inte?

* Hint (tyvärr enbart på engelska): https://hcq.news/#/science

Det finns mycket jag kunde skriva, men jag ska försöka hålla mej kort, åtminstone just nu. Men jo, det ÄR spännande tider vi lever i. De som vaknat upp och sett igenom diverse rökridåer och kulisser håller säkert med om det. Själv har jag lagt lite för många timmar på det som kanske kan kallas “undersökande journalistik” (nej, jag är inte journalist, och inte heller påstår jag mej vara det ;)), och jag VET att jag kommit till en punkt där jag nödvändigt behöver återställa balansen i mitt liv. För min del handlar det om att jag behöver göra lite mer roliga saker, även om de djupa kaninhålen är en del av min livsväg. Det behöver finnas en balans för att vi ska må bra och blomstra. Men jo, jag har känt en enorm lättnad över att de fruktansvärda brott jag känt till i många år äntligen leder till arresteringar, och förhoppningsvis rättvisa rättegångar.

Sett ur en annan synvinkel så är det också så, att den som ser ondskan, blir också sedd av ondskan. Även om jag inte varit aktiv på bloggen, så har jag belyst en del globala ondskefulla företeelser på andra ställen, vilket i sin tur har lett till att vissa krafter lagt in extra krut för att få tyst på mej, och den uppfinningsrikedomen ska man inte underskatta. Sanna mina ord. Under det senaste året har jag nog personligen upplevt vidrigare saker än jag ens hade kunnat föreställa mej månaderna innan, men som en klok vän sa till mej: “Var inte rädd, sanningen gör dej fri!”

Visst är jag väl medveten om att det finns väldigt många som innerligt hoppas på att de rykten som florerar om mej ska vara sanna, för det vore väl smaskigt om något? Jag påstår inte att jag är något helgon, för det är jag inte, men oj så pinsamt det kommer att bli för mobbarpacket när sanningen väl blir synlig.

Sanningen gör dej fri. Jag tror det gäller de flesta av oss, inte minst kollektivt. Det är nu det är dags, om vi vågar se sanningen. Vågar du??

Vi ser Hollywoodkändisar som har psykbryt på sina sociala medier. Vi ser kryptiska meddelanden som indikerar panik. Vi nås av nyheter om att de tidigare så otroligt populära talk show värdarna lägger ner sina program, en av dem lägger också ner sin tidning. Vi ser en intervju med en äldre kunglighet som lär ha överlevt en (välplanerad) hypad sjukdom, och han är sej inte längre lik?? Alltså jag kan svära på att det inte ÄR den person han påstås vara. Vi ser otaliga online-framträdanden av kändisar där den med ett kritiskt öga avslöjar hur det är “klippt och klistrat” med modern teknik, med någon helt annan bakom masken. Vissa verkar har försvunnit, och andra har ändrat utseende? Folk som påstås leva är i själva verket döda, och vissa som påstås vara döda är i själva verket levande…?? Låter det helt snurrigt och galet? Javisst, vad kan det annars vara om vi har ett gäng “ultrapsykopater” som febrilt försöker hålla kvar greppet om makten?? Tro inte att de ger sej utan en sista strid.

Det lär inte bli vackert, men Hollywood kan slänga sej i väggen, för just nu befinner vi oss i någon slags hybridverklighet mellan Alice i Underlandet, Trollkarlen från Oz, The Matrix & När lammen tystnar. Själv ska jag försöka att bara kolla lite med ett öga ett tag framöver, och istället lägga min energi på sånt som jag vill att ska växa, på det jag vill manifestera; en vackrare värld. Genom att höja vår egen frekvens höjer vi även det kollektiva.

Kanske är det rent av dags att jag mellan olika nöjen tar och lyfter på den där mossiga stenen där det ligger kvar en ekonomisk börda efter ett annat stolpskott till förhållande? Om du läst min blogg tidigare så har du kanske läst inlägget om hur det kändes att bli bedragen på självaste juldagen? Fatta hur naiv jag var som startade ett företag tillsammans med den typen, och därtill att allt var i mitt namn. Jag återkommer till det, för det är dags nu att sanningen kommer fram om den lilla ynkliga byxsnoken som inte vet skillnad på eget och andras, och som inte ens drar sej för att stjäla en cykel av ett minderårigt barn -förutom att han i smyg plockade varor åt sej från företaget, även efter att vi hade separerat.

Jag försöker vara nådig mot mej själv för de idiotiska val jag tidigare gjort, då när jag velat tro gott om såna som bevisligen inte levt efter den moraliska kompass anständigt folk går efter. Moral och juridik går ju inte alltid hand-i-hand. Det är inte olagligt att ljuga och vara otrogen, men däremot är stöld och häleri både olagligt och straffbart. Om nån med ett Samvete sett/ser mitt bordssilver bestående av dussinet Chippendale gafflar & knivar (ograverat) så är det stulet från mej, och därmed att betraktas som stöldgods, precis som min dotters rosa Jopo och annat stuff.

https://lyckligarenu.com/hur-det-kanns-att-bli-bedragen-pa-sjalvaste-juldagen/#more-457

Fortsättning följer, antingen juridiskt eller moraliskt, och definitivt karmiskt!

Man kan kanske fråga sej vad det här har med att höja sin frekvens? Jo, jag tror att det är viktigt att vi helt enkelt städar bort skräpet som ligger och skaver under ytan, innan vi helhjärtat kan frigöra oss från unken (kollektiv) skuldbeläggning. Varför ska jag vara den som fortfarande ska bestraffas för att jag låtit mej luras och utnyttjas?? Nej, nu är det dags att alla och envar tar ansvar för sina handlingar. Detta gäller både i personliga och i globala fall. Dags att lyfta katten på bordet. Det blir fortsatt ett väldigt spännande år, på många plan!

Med det sagt så önskar jag alla en skön fortsättning på sommaren, även när det stormar som allra mest! Försök använd sunt förnuft istället för att köpa skrämselpropagandan rakt av, som helt klart kommer att trappas upp ännu under hösten. Fråga dej själv vem det är som vinner på att vi vibrerar rädsla, och varför.

Mina varmaste tankar går till er alla som tvingats/tvingas leva tätt intill en narcissist/psykopat/sociopat i tider av stängda skolor och distansarbete/arbetslöshet. Jag kan knappt föreställa mej vilken grym maktlöshet och stort lidande det medfört för de mest utsatta barnen.

Om du är ny här och är nyfiken på ämnet narcissism så rekommenderar jag att du först läser det allra första inlägget om narcissism, postat 11.11.2017. Du hittar arkivet längst ner på sidan, men här lägger jag in en länk, varsågod:

https://lyckligarenu.com/narcissism/#more-330

Ps. Har du tips på härliga smultronställen eller roliga evenemang så tipsa gärna. Hittills i sommar har jag mest njutit av havsbad både i Fäboda (Jakobstad) & Replot (Korsholm). En regnig dag spenderades i Tammerfors i samband med ett besök på Tays, alltid något. 😉 Regnade gjorde det också kvällen vi besökte Faros i Vasa, men sällskapet var desto bättre, och frukosten följande morgon. 🙂 Grönvik, Mässkär och Larsmo skärgård har jag också fått njuta av i sommar tack vare inbjudan av fina väninnor, tack! <3 Tyvärr har jag inte haft möjlighet att träffa alla, men besök i blåbärsskogen, glass i skolparken och lunch på stan har varit trevliga sätt att ses, om så bara för en liten stund. Tack för att ni finns i mitt liv! <3

Varm kram <3

Dela gärna!

Bästa november

November 2019, vilken månad det har varit!! Proppfull till bredden med en massa givande evenemang och möten, en månad där alla känslor rymts med och där det känts som att fokuserat balansera på lina för att inte ramla omkull i utbudet av allt som livet erbjudit den elfte månaden på året, för man vill ju hålla på lång sikt, eller hur?

För ett tag sedan blev jag påmind om att livet (åtminstone mitt) är ett maratonlopp, inte ett sprinterlopp, så det gäller att spara på krafterna istället för att lägga krut på sånt som egentligen inte spelar någon roll i det långa loppet. Tids nog kommer sanningen fram för alla att se, och karman kommer att bita en hel del folk i rumpan, mark my words.

Det var redan i början av november som jag insåg att månaden skulle bli en tid som verkligen skulle pröva min förmåga att välja och välja bort. Att välja är lätt, att välja bort är lite svårare, speciellt när det kommer till sånt som man så väldigt gärna skulle vilja tacka ja till. Så ja, jag har valt bort flera för mej viktiga evenemang för att jag har behövt en eller flera dagars vila emellan, annars hade jag aldrig orkat med det allra viktigaste.

Julkalendern 2019

Vad valde jag, och vad valde jag bort?

Läs mer

11.11.2019 -> Tvåårsdag?

Finns det alls något liv i denna dagsfärska tvååring? Ja det kan man ju verkligen undra. Ska man ens fira bloggens tvåårsdag när det varit knäpptyst här de senaste sex månaderna, eller är det 1,5 år som gäller?? ;)) Oavsett vilket så känner jag att det är dags att just idag ta upp några lösa trådar som lämnat hängandes som frågetecken hos vissa läsare, och för att undvika ett rejält tilltrasslat nystan så kör vi punktform. Den som orkar hänga med ska bl.a få svar på frågor gällande utredningen efter den anafylaktiska chocken, mitt fortsatta skrivande och lite värdsliga saker.

-First thing first: Redan innan ens tanken på bloggen föddes hade jag påbörjat mitt bokskrivande, som jag uppmanats att skriva på en dator som ALDRIG är uppkopplad till nätet. När jag började blogga för två år sedan så var det något jag valde att göra eftersom jag var så ofantligt trött på att vara stalkad via tekniska prylar, att jag valde att trotsa både rädslan och den som försökte skrämma mej till tystnad, genom att öppet berätta om delar av de dyrköpta läxor livet hade lärt mej. För mej var det väldigt viktigt att dela med mej av min kunskap för att mina erfarenheter förhoppningsvis skulle bli till nytta för någon annan. Jag har inte ångrat det för en sekund, även om jag valt att tiga fullständigt de senaste sex månaderna.

-Så varför tystnade jag? Som jag berättade i det senaste blogginlägget i maj så skulle jag iväg på kurs och en personlig healing med Mama Selmira från Amazonas. Det var en väldigt omvälvande dag för min del, på så många sätt. Tolken förklarade för mej efter min egen session med Mama Selmira att den närmaste tiden skulle bjuda på en hel del upplevelser och insikter, och oavsett vad jag får “se” så får jag göra allt förutom en sak: att döma. Jag får gråta och skrika hur mycket som helst, så länge jag inte dömer någon. Lättare sagt än gjort, men absolut ingen omöjlighet. Veckorna som följde var snudd på absurda, på så sätt att det var som om jag hade blivit som en magisk magnet för platser och människomöten som fungerade som nycklar för att låsa upp tidigare hemliga rum. Ibland har det bubblat i mej av viljan att berätta, men jag har ändå valt att lyssna på min intuition och hålla det mesta för mej själv, åtminstone tillsvidare.

Mama Selmira tillsammans med tolken Richard Aguayo på Malakta i Malax.

-Benny Rosenqvist i Vasa. En vecka efter dagen med Mama Selmira var det dags för Bennys föreläsning i Cantarehuset i Vasa. När jag anlände tillsammans med min väninna fanns det inte många lediga stolar kvar, så det gällde att hitta ett par lediga stolar. (Ursäkta Sara för att jag dök upp utan att ha anmält mej i förväg, och tack för att jag rymdes med!!) Där jag satt och tittade rakt fram, ut genom fönstret intill Benny, så såg jag väggen av ett hus jag har bott i, för väldigt många år sedan. Det huset, och just den väggen väckte väldigt starka känslor inom mej, och jag tror knappast det var en slump att jag skulle minnas tillbaka till den där galna sommarnatten i början av 90-talet, när en ung man körde in i väggen och omkom på plats. Förutom den uppenbart traumatiska händelsen så markerade den natten även startskottet på en bekantskap som kom att fullkomligt krossa mitt hjärta längre fram. Att andas djupt och inte döma någon, vare sej någon annan eller sej själv. Att förlåta. Även sånt man nästan hade glömt bort. Det helar ens hjärta. Tacksam för möjligheten att läka.

Benny Rosenqvist i Cantare-huset i Vöråstan, mina tidigare hemkvarter i Vasa.

När Bennys föreläsning och storseans var över satt min väninna och puffade till mej i sidan, för att få mej att gå fram till Benny för att fråga en endaste fråga -som jag inte ännu hade bestämt mej för om jag skulle fråga eller inte. Jag tvekade men hon insisterade på att jag skulle gå fram till honom, och jag märkte på henne att hon inte skulle nöja sej förrän jag framfört min högst privata fråga. Detta var alltså en fråga helt mellan honom och mej, utan publik och mikrofoner. Jag gick lite nervöst fram till honom och frågade om jag kan få en minut med honom, för en fråga. Han svarade ja, vilket inte är någon självklarhet. För att ingen annan skulle se vem min fråga gällde så såg jag till att vi vände oss mot det håll publiken satt. Jag visade honom en bild på mobilen, och frågade om det är den personen som han berättat om åt mej flera gånger tidigare, den person som bl.a skulle stödja mej i min skrivprocess. Där och då fick jag väl en smärre chock, men ändå inte. ;)) Jag kramade om Benny och tackade honom så mycket, och när jag återvände till väninnan som troget satt kvar på sin plats och väntade på mej så fann jag henne storgråtandes glädjetårar. För min skull. Hon visste ju vad jag skulle fråga, och hade både sett och hört Bennys kristallklara svar, från sin plats i salen. Det här har jag hållit hemligt i sex månader, bara mina absolut närmaste väninnor har vetat, de som på begäran tiger som muren. Äkta vänner. Mer än så här avslöjar jag inte här.

-Annat jag valt att hålla tyst om på bloggen: I våras gjorde jag slag i saken och stängde i all tysthet ner den lilla hemliga stödgruppen jag haft på Facebook, efter moget övervägande. Den enda orsaken att det dröjde så länge mellan tanke och handling var att jag behövde komma fram till vilket tillvägagångssätt som var bäst för alla inblandade. Det handlade om allas säkerhet. Skulle jag meddela beslutet åt medlemmarna i gruppen i förväg, eller inte?? Vad som ligger bakom det beslutet jag tog kommer jag att skriva om -i min bok. Inte här. När den boken är klar har jag ingen aning om, för jag är mitt inne i mitt sabbatsår där jag stickar sockor istället för att pilla på tangenter eller plita med pennan i häftet. Vem hade trott det för tio år sedan, att jag skulle sitta hemma och sticka sockor, med två katter bredvid mej i soffan?? Inte jag iallafall! ;))

-TVÅ katter?? Ja, ibland så bara vet man. Det var inte alls planerat, inte på ett medvetet plan. Till mitt försvar hade jag inget val när jag såg henne, det var bara att hämta hem henne. Hon flyttade in när månen var full i augusti och fick namnet Luna (måne), som sedan skarvades i med Lilith Magdalena när vi lärde känna varandra lite mer. Trixie (som inte var en frass, har bytt ut namnet Sixten mot Lakshmi Picatrix Balthazar) har en ängels tålamod med den lilla svarta som verkar gå på raketbränsle. Att de blivit så otroligt fästa vid varandra med sina helt olika personligheter värmer mitt hjärta, och ja, ormen Zack är fortfarande föremål för stort intresse och beundran, också för kattfröknarna. Det finns mycket jag kunde berätta om kärleken och glädjen till djuren, det tror jag att alla som har, eller haft, älskade husdjur kan förstå. I samband med Lunas ankomst upplåter jag inte längre mitt hem för olika behandlingar, och eftersom jag nu träffat alla som varit på Metatronskanningar i mitt hem kommer jag inte att göra något skilt inlägg om hur man tolkar sina resultat.

Lakshmi Picatrix Balthazar & Luna Lilith Magdalena myser i soffan.

-Hur gick det då med utredningen efter den anafylaktiska chocken?? Ganska snabbt anade jag att det måste bero på någon smakförstärkare som gömmer sej bakom ordet “rökarom”. Min största misstanke var E621. Bara några dagar innan julafton ifjol så blev vi uppringda från barnpolikliniken på Malmska, och det verkade plötsligt brinna i knutarna för att genast få in min son på diverse blodprov -så där en månad efter att han hamnade in akut med ambulans från skolan- och han skulle även utredas för ifall han har dold astma. Dold astma?? Jag kollade upp vad dold astma är för något, och kom fram till att han har ju inte ens de symptomen. Men hey, vad vet jag? ;))

Nåväl, det var bara att gå med på den undersökningen även om den kändes helt onödig, annars riskerar man råka ut för myndighetsövergrepp och få en barnskyddsanmälan på sej till ingen nytta. Vid denna utredning så mättes först hans lungkapacitet, helt omedicinerat. Sedan skulle det intas astmamedicin (Ventoline), för att 15 minuter senare kolla lungkapaciteten igen. Allt hade nog varit helt i sin ordning med detta test om hans lungkapacitet skulle ha varit ens lite dåligt i början av testet. Men men. Han hade jättebra värden. Medicinen intogs sen enligt sköterskans anvisningar, och jag passade på att fråga om hon känner till “biverkningarna” på den medicinen, en fråga som inte alls var uppskattad. Jag måste säga att jag har “lite” svårt för att behålla förtroendet för sjukvårdspersonal som tycker att föräldern ska hållas ute i väntrummet bara för att man vill diskutera de kemikalier som ska stoppas i ens barn, speciellt om de inte ens behövs?? Är det bara jag eller?? Min son uppmanades därefter av sköterskan att gå och skölja munnen efter medicineringen med Ventoline, för att inte få svamp i munnen, och där stod jag som ett levandes frågetecken för jag trodde det var Flixotide som kunde ge den biverkningen. Jag blev så konfunderad att jag gick in på FASS.se och läste på lite medan vi väntade i väntrummet. ;)) Rekommenderar ALLA att läsa på om ALLA mediciner på FASS.se innan man tar dem, bara så att man åtminstone VET vad man stoppar i sej eller i sina barn, och vilka “biverkningar” som riskerar dyka upp.

Läkarbesöket strax efteråt bekräftade det vi redan hade sagt: Han har ingen dold astma. Han har en väldigt bra lungkapacitet, helt medicinfritt, och den blir inte ännu bättre av att pumpa in Ventoline. Vi fick svar på blodproven också, och de visade inget som skulle kunna förklara en anafylaktisk chock. Vi fick remiss till Vasa för pricktest. Pricktest. Jag hade begärt ett ELISA-test, men läkaren påstod att det inte var möjligt. Vid den här tidpunkten hade vi via den komplementära vården fått veta att min sons hjärta reagerar negativt på just de skinkstrimlor som innehåller rökarom, och det är inte griskött i sej som är skadligt för hans hälsa. Det här var något som läkaren vägrade diskutera sakligt, istället rapade hon upp den där urgamla skåpmaten med diverse härskartekniker och ville istället ivrigt undervisa oss i konsten att använda en Epipenna, trots att den biten redan var bekant för oss. Vi uppmanades att skicka YouTube-klipp om Epipennans använding till alla som sonen övernattar hos. Fokus låg på hur man hanterar en anafylaktisk chock, istället för hur man undviker en sådan. Upplevelsen i sej var något i hästväg. Tur att jag har den inspelad, annars skulle man knappast bli trodd. Ska försöka hålla mej från att ladda upp det på YouTube, för det kunde verkligen bli pinsamt. ;))

Pricktestet i Vasa gick väldigt smidigt. Både läkaren och sköterskan var trevliga och sakliga. De verkade också uppriktigt bekymrade över att inte hitta något som skulle ha kunnat orsaka en anafylaktisk chock. Omfattande blodprov hade igen tagits en månad i förväg, för analys i Helsingfors denna gång. Visst, han hade lite reaktion på karragen på pricktestet, men det var en alldeles för svag reaktion för att ha kunnat ge en sån stark reaktion som anafylaxi. Inte ens E621 gav några utslag att räkna med. Då återstår bara en fråga: VAD exakt innehåller ämnet “rökarom”?? Tro det eller ej, men det är en välbevarad “affärshemlighet”. En giftig sådan vill jag påstå.

Pricktest i Vasa.

Jag hade med mej en utskrift på mejlet jag fick i januari från Snellmans kundtjänst, till läkaren i Vasa, och bad henne lägga in den i sonens journal, med motiveringen att den dagen det inte längre är hemligt (om än lagligt hemligt) vilka kemikalier som gömmer sej bakom “2065/2003 eur lex” och “1321/2013 eur lex” så kommer vi förhoppningsvis att hitta svaret på vad som orsakade den anafylaktiska chocken. Numera undviker vi allt som innehåller arom & rökarom, oavsett vem som står som tillverkare. Sen finns det tillverkare som jag bojkottar eftersom de inte längre har mitt förtroende.

Först fick jag ett mejl från VD´n, som jag svarade på. Därefter återkopplar företaget “anonymt”. Vet inte heller om jag skulle vilja vara ansvarig genom att lägga mitt namn under en text som i princip skvallrar om att inte ens tillverkaren för rökarom behöver uppge vilka kemikalier som gömmer sej i rökaromen. Kan man då dra slutsatsen att inte ens personalen på Snellmans Köttförädling AB vet vad som läggs i maten?? Jag beklagar den dåliga bildkvalitén.

Jag lägger in en bild på mejlet här, om inte annat så för att vi alla ska förstå att oavsett vilka säljande sagor en marknadsförare kokar ihop för ett företag, så behöver det inte betyda att de ens själva vet vilka kemikalier som ingår i deras produkter. Att det verkligen får gå till så här övergår mitt förstånd, och jag gör verkligen mitt bästa för att inte döma någon av de inblandade på köttfabriken. Jag tänker att de kanske inte vet bättre. Inte ens han på en hög chefspost som skröt åt mej om att deras produkter fortfarande innehåller giftiga kemikalier, men att de sett till att gömma dem väl. Nu vet vi åtminstone var de är gömda. Det tackar vi för! Här kommer ett par bilder från matfusket.com om tillsatser vi inte vill ha i vår mat.

Jag litar på att skolköket inte längre serverar mat innehållande E621, karragen, arom & rökarom åt min son, på skriftlig begäran av hans far. Jag är väldigt tacksam för de möjligheter vi har fått för att stärka hans immunförsvar, istället för att rasera det. Det är också väldigt skönt att han är så pass stor och ansvarsfull att han själv läser innehållsförteckningar och lägger bort de värsta bovarna.

Trixie älskar blommor. På ett sånt sätt att jag måste ha koll på vilka blommor som inte är giftiga för katter.

-Under sommaren och hösten bjöd livet mej på två olika käftsmällar som senare visade sej höra ihop. Den ena var orsakad av den andra, men det visste jag inte då. Jag upplevde en djup ledsamhet, och i smärta och sorg överträffade de två käftsmällarna tillsammans allt av trauma jag någonsin upplevt tidigare. Jag klarade av att hålla masken utåt, och tackade högre makter för att min son befann sej på annan ort båda gångerna, inklusive flera dagar efteråt. Idag är jag full av tacksamhet för mina äkta vänner, de som verkligen såg vad det hela handlade om och som så villkorslöst ställde upp för mej och hjälpte så att jag även kunde se det hela som en välsignelse, redan efter ett ganska kort tag. För det är faktiskt så, att hade inte livet serverat mej dessa utmaningar så hade jag aldrig fått se ursprungskällan till det hela, och mycket annat med det. Idag är jag mer harmonisk och tillfreds än någonsin tidigare, samtidigt som jag är fullständigt medveten om var gränsen går för vilken skit jag inte längre tar, oavsett vilka avsändarna är. Alla har vi våra gränser, och mina har minsann blivit uppdaterade till en helt ny version. Jag har mina närmaste vänner att tacka, och jag är så djupt tacksam, inte bara från hela mitt hjärta, utan från hela min själ. Tack för att jag får vandra här på jorden tillsammans med er!! Ni vet vem ni är.

En del av en teckning som hamnade i min anteckningsbok, som jag strösslade glitter på.

Vad annat? Jo, jag har tänkt på det här med julkalender, både på bloggen och i verkliga livet. Jag tror inte det blir någon på bloggen i år, jag har nämligen så många sockor som borde stickas och stuvas ner i tomtens säck. ;)) Men, jag bjuder på en superbra idé, ifall man är en tarotnörd som mej, eller känner en sådan, så är det en superbra idé. Om inte så bara strunta i det och köp en ekokalender av valfritt slag. Jag kom på idén redan innan lillajul förra året, men för sent för att hinna verkställa före första december. I år var jag ut i väldigt god tid, och har alltså gjort julkalendrar av tarotdäck. I kuvert nr 1 hittas alla Äss, i kuvert nr 2 hittas alla Tvåor, och så fortsätter det ända till den 14:e, då det är dags för ett par kort från stora arkanan per dag, för att i kuvert 24 finnas de fyra sista korten i stora arkanan. Då tänker jag att man för varje dag kan lära sej något nytt om just de kort som man fått den dagen. Jag tycker att idén är helfestlig, speciellt om man vet med sej att mottagaren har intresset. Tarot är ju faktiskt ett av mina stora intressen, och ett ämne jag gärna fördjupar mej i genom att lyssna, samtidigt som jag stickar. För egen del tror jag att jag ska införskaffa en julkalender med ekologiskt te. och njuta av de olika smakerna. Jag har hällt i mej rätt stora mängder grönt te i många månader nu, av hälsoskäl, så lite omväxling ser jag fram emot. Det har tagits en del blodprover på mej under året, och senast jag fick provsvaren så var personen som lämnade ut dem uppriktigt förvånad över hur jag hade lyckats förbättra vissa värden så bra enbart med naturliga preparat och kosten. Så länge jag får välja de alternativ som känns rätt för mej så är jag nöjd, och jag tycker ingen ska fråntas den rätten. Jag känner varm uppskattning för sjukvårdspersonal som respekterar att jag tackar nej till vissa undersökningar och behandlingsformer som jag inte vill genomföra, det ska vara sagt! Men, tillbaka till julkalendern. Den som VILL läsa om olika varningssignaler på narcissism kan med fördel leta upp julkalendern från år 2017, och den som VILL läsa mer om olika tips för välmående kan söka upp julkalendern från år 2018. Bloggen kommer att finnas kvar, man kan närhelst man önskar leta fram ett inlägg man vill läsa, även om jag inte uppdaterar så ofta.

Luna struntar i att äta blommor, istället boxar hon av dem, en efter en, så länge vasen står kvar. Hon springer också ofta omkring med saker i munnen, så man vet aldrig vad man hittar var numera…

-Slutligen: Den som hälsat på hemma hos mej och sett Systrarna Bus in action är knappast förvånade över att vi INTE kommer att ha någon julgran detta år. Men för att kompensera bristen på nöjet att ha en julgran att härja i så letar jag nu efter det perfekta klättertornet som vi kan hänga lite julgransprydnader i, kanske med en stjärna uppe i toppen? ;)) Eftersom jag vet ganska exakt vad jag vill ha så är det inte alltid det lättaste att hitta det. Färgen är väldigt viktig, liksom storleken. Leopardmönstrat ska det vara, för att bägge katters katthår ska smälta in i miljön. Jag tänker mej en hybrid mellan Trazan & Banarnes djungelkoja, en Kalle-Anka-julgran och Pimp-My-Ride. Om någon vill vinna mitt hjärta så kan man erbjuda sej att bygga en enligt mina önskemål, tillsammans med mej. Jag förbehåller mej dock rätten att förkasta anbud utan vidare motivering. ;))

Önskvärt utgångsläge för årets julgran hemma hos oss. Leopardtyget är obligatoriskt, övriga färger finns i överflöd. Bilden är en skärmdump från nätet, en slutsåld produkt.

Nu tror jag väl att jag plockat upp de flesta lösa trådar som hängt på bloggen, och det är nästan så jag inte ens minns alla grejs som ska fyllas i i olika fält för diverse inställningar här på bloggens adminsida. Så förlåt mej alla mina tekniska missar! Tanken att publicera ett inlägg idag, den 11.11.2019 var ju god, och som vanligt går tiden alldeles för fort när man har roligt, så nu får jag skynda mej här för att få upp allt innan midnatt. Osökt kommer jag att tänka på Askungen. Osökt kommer jag också att tänka på den nya Disneyfilmen Malificent. Se gärna ettan före tvåan, det är det värt.

Ha det gott, och dela gärna!

Från dödsångest till livsglädje

Dödsångest? Jag?? Är det mina egna rädslor som huserar i mitt energifält, eller bär jag på arv från tidigare generationer? När jag tagit hand om mina känslor, speciellt de undermedvetna rädslor jag inte ens vetat om, vilken diet kan då minska risken för den där hjärtattacken jag verkligen inte vill ha? 

Nyligen påmindes jag om mitt allra första möte med Benny Rosenqvist, ett möte för ungefär 3 år sedan. Det var ett omvälvande möte som gjorde mej väldigt gott, för han såg och förmedlade så mycket vackert som jag ännu skulle komma att uppleva i detta jordeliv. Det fanns bara ett enda dystert kort bland de nio som beskrev viktiga aspekter av mitt liv. Det kortet befann sej i mittersta mitten, och han förklarade att det fanns fysiska skador på mitt hjärta, orsakade av djupa hjärtesorger. Han försäkrade att allt skulle komma att läka ut, och att mitt hjärta skulle bli helt friskt igen. 

3 svärd, från The Psychic Tarot av John Holland. Fotat med min mobil.
Läs mer

Kondorens gåva

Det är ungefär sju år sedan som jag först fick höra om profetian som handlade om mej personligen, om viktiga milstolpar jag hade framför mej i livet. Tre olika milstolpar som alla skulle symboliseras av olika sorters fjädrar. Det var min Ljusguide som berättade om dem, förmedlat via ett begåvat medium som stundvis fick hålla sej för öronen då den höga vibrationen ringde i öronen på henne under besöket. Jag satt där som ett levande frågetecken. Det var flummigt, även för mej. Fjädrar??

The Gift of the Condor // Susanne Broända 2017 + Örnen & Ugglan.

Jo, jag fick veta att jag bl.a behövde lära mej att se mörkret i andra människor, och det skulle ugglan hjälpa mej med. Då, för sju år sedan var jag liksom nu väl medveten om attraktionslagen, och min spontana reaktion var, att NEJ, jag vill inte se mörkret i människor, jag vill bara se och fokusera på det goda!! Men med allra största allvar fick jag förklarat för mej att det är något jag MÅSTE lära mej i detta liv. Det var livsviktigt för mej. Örnen skulle hjälpa mej att se allt från ett högre perspektiv, hjälpa mej se hur allt hänger ihop helt enkelt. Det som kondoren skulle bistå mej med hägrade mest av allt, för det var onekligen en väldigt vacker egenskap, och den fjäder som, inte minst geografiskt, var längst utom räckhåll för mej.

Livet hände. Plötsligt befann jag mej i en livssituation där jag lätt kunde hålla mej för skratt. Jag minns att jag hade så svårt att få ihop det, hur kunde jag, som hade koll på attraktionslagens magi, ha hamnat i det bottenlösa träsk som jag höll på sugas ner i, för jag hade ju fokuserat på ljus & kärlek mer än någonting annat. Jag har kommit att lära mej att mitt högre jag också har saker att säga till om, och det är genom svårigheter och lidande som själen kan växa på ett helt annat sätt än om allt bara är fridens liljor & flower power feelis. Vilken käftsmäll jag fick av livet, men oj vad det öppnade mina ögon. Inte för något i världen skulle jag vilja gå tillbaka till att vara hon, hon som jag var innan min vistelse i helvetet.

LÄS MER

Lucka 14

Lucka 14

Fredag eftermiddag, tio dagar kvar tills julafton. Trött i kroppen? Ta en liten stund för dej själv där din kropp får andas ut ordentligt, förhoppningsvis följer sinnet med. 

Lägg dej på rygg, med benen rakt upp i 90 grader, lutade mot en vägg. Enklaste sättet att komma dit tycker jag att är genom att först lägga sej på valfri sida, med benen och rumpan tätt mot väggen, och kroppen böjd i 90 grader, så det nästan känns som om du sitter på väggen, även om du ligger på golvet. Sen övergår du från sidoläge till ryggläge, samtidigt som du lyfter benen rakt upp, och låter dem vila mot väggen. Ligg där och bara känn hur gott det gör för dej. 


Med fördel kan du se till att ha något varmt under dej, så du slipper få kallt där du ligger på golvet, ifall du inte råkar ha golvvärme. Att ha en filt nära till hands är heller inte helt fel. Själv ligger jag på min ylle-yogamatta som jag köpte för ganska många år sedan via kundaliniyogan, en fantastisk matta som jag verkligen kan rekommendera -men absolut inte för dynamisk yoga, då är den rent av livsfarlig kan jag tro… ;)) Men ja, den är helt ljuvlig för meditation, och även som liggunderlag när man tältar eller sover ute under bar himmel. Jag brukar ha den ovanpå luftmadrassen, helt underbart då den är till 100% i naturmaterial så jag slipper må dåligt av kemikalier som jag annars gör så lätt numera. Om du är nyfiken på vilken matta jag pratar om så är det alltså denna:   https://yogagrossisten.se/yogamatta-av-ull-handgjord-ekologisk-90-x-200-cm 

Jag vet inte hur det är idag, men tidigare har de även funnits till salu hos Ekosoppi i Vasa, åtminstone i deras fysiska butik på Vasaesplanaden. Deras hemsida är på finska och hittas här: https://www.ekosoppi.fi

Ja, så var det då Picatrix. Hon som gör mej sällskap i nästan precis allt jag gör hemma. Bilderna blev lite suddiga, det var ju inte direkt planerat att hon skulle få för sej att använda mina ben & fötter som klätterträd och utsiktsplats, även om det inte förvånade mej det minsta. Att hon piggar upp tillvaron lite är en underdrift, en välsignelse är precis vad hon är! 

Mina tjusiga kattsockor blev jag helt överraskad med som lillajulklapp, och de sitter som en smäck -kanske för att den begåvade “skräddar-stickerskan” vet vad hon håller på med… ;)) 

Hoppas du ska ha nytta av detta tips, oavsett om du har en katt som sällskap eller inte! Önskar dej en fridfull helg! <3

Dela gärna! <3 

Ps. Om du vill ta del av de röda flaggor som fanns i fjolårets julkalender så hittar du lucka 14 (2017) här: https://lyckligarenu.com/lucka-14/